భారత రాజ్యంగం..ప్రియాంబుల్ లో ఏముంది

భారత ప్రభుత్వ నిర్మాణం ఎలా ఉండాలి, పరిపాలన ఎలా జరగాలి అనే విషయాలను నిర్దేశిస్తూ భారత  రాజ్యాంగం తయారైంది. శాసన వ్యవస్థ, కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ, న్యాయ వ్యవస్థల ఏర్పాటు, ఆయా

ఇంకా చదవండి